Câu hỏi 21
Câu hỏi :
KH không đăng ký tài khoản có sử dụng được MyTV Net hay không?
Câu hỏi 22
Câu hỏi :
Muốn tham khảo danh sách kênh đang cung cấp trên MyTV Net thì xem ở đâu?
Câu hỏi 23
Câu hỏi :
Đăng ký sử dụng gói Net Free có sử dụng được "TV xem lại" không?
Câu hỏi 24
Câu hỏi :
Khi mở App MyTV Net có thông báo "Không thể thiết lập kết nối đến máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại mạng hoặc thử lại sau! (C0003)
Câu hỏi 25
Câu hỏi :
Làm cách nào để đưa nội dung vào mục "Yêu thích" trên App MyTV Net?
Câu hỏi 26
Câu hỏi :
Làm thế nào để tìm kiếm một nội dung trên MyTV Net?
Câu hỏi 27
Câu hỏi :
Tại sao trên Google Play/CH Play thấy có 2 ứng dụng MyTV Net